Warunki korzystania

Warunki korzystania z kopii cyfrowych fotografii i dokumentów dźwiękowych opublikowanych na stronie interetowej Iławskiej Kroniki Cyfrowej:

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie (zwana dalej MBP w Iławie) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie kopii cyfrowych fotografii i dokumentów dźwiękowych opublikowanych na stronie www.ikc.biblioteka.ilawa.pl do potrzeb: nauki, kultury, technik i gospodarki.

§ 2

1. Przy wykorzystaniu kopii cyfrowych użytkownik jest zobowiązany do:
- informowania MBP w Iławie o liczbie i sposobie wykorzystania kopii cyfrowych za pomocą formularza stanowiącego aneks nr 1 do Warunków wykorzystania kopii cyfrowych, który należy przesłać na adres: czytelnia@biblioteka.ilawa.pl. Za zgodę na wykorzystanie kopii cyfrowych uznaje się informację zwrotną potwierdzającą przez MBP w Iławie odebranie formularza. Po jej uzyskaniu użytkownik samodzielnie pobiera kopie cyfrowe ze strony www.ikc.biblioteka.ilawa.pl
- respektowania osobistych praw autorskich, w szczególności w odniesieniu do wskazania autorstwa fotografii, o ile jest znane oraz o bezwzględne respektowanie praw autorskich w przypadku dokumentów dźwiękowych.
- nieingerowania w parametry i wygląd kopii cyfrowych, w szczególności znaków wodnych fotografii.
- umieszczenia pod każdą wykorzystaną kopią cyfrową informacji o pochodzeniu fotografii lub dokumentu dźwiękowego z zasobu Iławskiej Kroniki Cyfrowej.

2. W przypadku wykorzystania kopii cyfrowych na stronach internetowych lub w publikacjach elektronicznych wymagane jest także:
- umieszczenie pod każdą wykorzystaną kopią cyfrową informacji o źródle jej pochodzenia lub linku do strony www.ikc.biblioteka.ilawa.pl lub o ile to możliwe, umieszczenie aktywnego linka do oryginalnej lokalizacji zdjęcia lub dokumentu dźwiękowego w Iławskiej Kronice Cyfrowej.

3. W przypadku wykorzystania kopii cyfrowych w publikacjach drukowanych wymagane jest przesłanie 1 egzemplarza do MBP w Iławie w celach dokumentacyjnych.
4. Odstąpienie od powyższych zasad wymaga pisemnej zgody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

§ 3

1. MBP w Iławie nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich poprzez niezgodne z powyższymi zasadami lub przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych, lub innych regulacji prawnych wykorzystania kopii cyfrowych opublikowanych na stronie www.ikc.biblioteka.ilawa.pl.

2. MBP w Iławie publikuje jedynie kopie cyfrowe fotografii, należące do tzw. domeny publicznej oraz co do których posiada autorskie prawa majątkowe. Selekcja fotografii prowadzona jest z najwyższą starannością, co jednak nie wyklucza możliwości powstania błędów i opublikowania fotografii o nieustalonym statusie prawnym. O wszelkich tego rodzaju sytuacjach prosimy natychmiast przesłać informację na adres: czytelnia@biblioteka.ilawa.pl.

3. Naruszenie zasad wykorzystania kopii cyfrowych zamieszczonych powyżej skutkować może podjęciem przez MBP w Iławie działań prawnych w celu dochodzenia swoich praw.

4. Wszystkie obrazy zamieszczone na stronie www.ikc.biblioteka.ilawa.pl są kopiami cyfrowymi fotografii otrzymanych od osób prywatnych lub instytucji.

5. Wszystkie fotografie prezentowane w postaci kopii cyfrowych oraz dokumenty dźwiękowe są utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.